El respecte pel medi ambient és un valor essencial que hem de mantenir en el present i el futur; l’arquitectura ha d’oferir alternatives sostenibles. Una arquitectura eficient.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Reduïm la demanda energètica de l’arquitectura aprofitant al màxim els fenòmens climàtics. Incorporem en totes les etapes del disseny el comportament energètic, lumínic i ambiental dels edificis. Utilitzant simulacions dinàmiques, quantifiquem l’impacte energètic de les decisions arquitectòniques. Els càlculs energètics són imprescindibles en el moment de definir la morfologia dels elements arquitectònics. La forma, els colors i els materials són elements que es traduiran en kilowatts i fluxos de ventilació.

SISTEMES PASSIUS

Els sistemes passius ens permeten condicionar un edifici emprant els recursos i les variables del disseny, com ara l’orientació, el sol, els corrents d’aire i els materials. L’objectiu és minimitzar l’ús dels sistemes de consum d’energia (aire condicionat, il·luminació, etc.).

SISTEMES ACTIUS

Un cop optimitzat el disseny passiu, es defineixen els sistemes actius. L’objectiu és complementar els sistemes passius per respondre a totes les necessitats de confort que hi pugui haver al llarg de l’any. Tots els sistemes actius es dissenyen i resolen de forma integrada per reduir al màxim el consum energètic. En són alguns exemples la il·luminació led, l’aerotèrmia, la geotèrmia, els radiadors de baixa temperatura, l’energia solar tèrmica, la fotovoltaica i la domotització.

SALUBRITAT

Una arquitectura saludable i confortable. Les persones acostumem a passar el 80% del temps a l’interior dels edificis, un context de vida. És essencial tenir en compte factors com l’harmonia dels espais, la qualitat acústica, la qualitat de l’aire i el confort lumínic. Els projectes centrats en les persones reverteixen en satisfacció i productivitat.

MATERIALS

És important utilitzar materials naturals amb baix contingut de gasos d’efecte hivernacle i treballar amb materials reciclats o reciclables. En les diverses fases del disseny i la construcció és imprescindible gestionar els industrials i l’origen dels materials.